Regulamin sklepu

REGULAMIN 

OBOWIĄZUJE OD 25.12.2014

I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Właścicielem sklepu internetowego (zwanej dalej Sklepem) jest WHITE AROUND Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa, z siedzibą w Warszawie (03-821), ul. Żupnicza 20/54 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000356225, posiadająca numery NIP 8222311472 oraz REGON 142377430, (zwany dalej Sprzedającym). 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną lub hurtową za pośrednictwem Internetu pod adresem www.dajminoge.pl  Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest wypełnienie wszystkich obligatoryjnych rubryk formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy. Za akceptację warunków i kosztów uważa się wysłanie formularza zamówienia za pośrednictwem Internetu. 

3. Za Zamawiającego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje możliwość nabywania praw i obowiązków, która wypełniła formularz rejestracyjny lub zgłoszeniowy. Osoba fizyczna dokonująca zamówienia musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu akceptacji warunków i kosztów dostawy zawartych w niniejszym regulaminie. 

4. Konsumentem jest zamawiający zawierający umowę pozostającą poza sferą jego działalności gospodarczej lub zawodowej. 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane przez WHITE AROUND Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K., z siedzibą w Warszawie, przy Żupniczej 20/54, 03-821 Warszawa. 

2. Podane w trakcie rejestracji zgłoszenia lub użytkownika dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy między Sprzedającym a Zamawiającym oraz ewidencji sprzedaż, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę, również w celach marketingowych (newsletter). 

3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedającemu realizację umowy lub usługi w należyty sposób. 

4. Zamawiający ma. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, może się także zwrócić o wykreślenie swoich danych z bazy Sprzedającego. 

5. Zamawiający ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

6. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. 

7. Zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane osobom ani podmiotom trzecim. 

8. Sklep korzysta ze śledzenia konwersji Google AdWords. 

III. OFERTA

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wszystkie towary dostępne w ofercie sklepu objęte są gwarancją jakości producenta oraz są fabrycznie nowe. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć konsumentowi rzeczy wolne od wad. 

3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu podano w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT równego 23 %. Wiążąca dla stron umowy jest cena ujawniona przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru. 

4. Oferta prezentowana na stronach internetowych Sklepu nie określa stanu magazynowego Sklepu. Część prezentowanych towarów dostępnych jest dla Zamawiających natychmiast. Termin realizacji zamówień obejmujących pozostałe towary ujawniony jest w opisie produktu. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego kwoty obejmującej zaliczkę w wysokości 50% wartości zamówienia. 

5. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia katalogu oferowanych towarów, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów. Powyższe nie dotyczy zamówień złożonych i przyjętych do realizacji. 

6. Promocje organizowane przez sklep nie podlegają łączeniu. Na objęte nimi towary nie obowiązują rabaty z innego tytułu. 

7. Sprzedający dokłada należytych starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu fotografie i opisy towarów były aktualne i zgodne z ich rzeczywistymi właściwościami oraz cechami. 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji zmówienia ujawnia się w opisie produktu.2. Terminy realizacji zamówień są określone przy opisie produktu. 

W razie opóźnienia Sprzedającego, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.V. ZAMÓWIENIE 

1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia. 

2. W przypadku wskazania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych w formularzu zamówienia Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Zamawiającym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. W razie niepowodzenia Sprzedający poinformuje o tym w możliwy sposób Kupującego, na podstawie przekazanych przez niego danych kontaktowych, oraz zwróci Kupującemu wpłacone przez niego środki na poczet tego zamówienia. 

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego opłacenie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między Zamawiającym a Sprzedającym. 

5. Sprzedający wystawi fakturę VAT obejmującą zamówienie. 

6. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje możliwość nabywania praw i obowiązków, należy przesłać na adres biuro@whitearound.pl nazwę podmiotu, adres oraz NIP . Dokonując zakupu w sklepie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu. 

VI. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR

1. Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności: 

a) Przelewem na rachunek bankowy; 

b) płatnością w systemie PayU 

2. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia wydłuża się o czas realizacji przelewu. 

VII. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU

1. Dostawa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie (zwanych dalej Kurierem). Dostawa możliwa jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Towar dostarcza się pod adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia. 

2. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający zgodnie z cennikiem Kuriera z wyjątkiem ogłoszonych przez Sprzedającego akcji promocyjnych obejmujących tę usługę. 

3. W przypadku zamówienia towaru w znacznej ilości lub ze względu na właściwości zamówionego towaru, dostawa może odbyć się w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, faksem lub telefonicznie z Zamawiającym. 

4. Przed odebraniem przesyłki, w obecności Kuriera, prosimy sprawdzić stan opakowania oraz towaru. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia zalecamy odmowę Kurierowi jej przyjęcia, i stwierdzenia tych czynności sporządzeniem stosownego protokołu. Powyższe pozwoli na usprawnienie procedury reklamacji przesyłki uszkodzonej w transporcie przez Kuriera. 

5. Sprzedający przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po ustaleniu terminu z Zamawiającym. 

VIII. RĘKOJMIA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. 

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

3. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 

4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 

5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego 

6. Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna) 

7. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę. Dla spełnienia powyższego obowiązku wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia przez kupującego. W celu usprawnienia procedury zalecamy przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną (na adres e-mail: sklep@whitearound.pl). W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu jej realizacji, Zamawiający obowiązany jest przesłać na adres Sprzedającego, za pośrednictwem Kuriera. Reklamacji podlega wyłącznie towar przesłany na adres Sprzedającego wraz z dowodem nabycia od Sprzedającego. 

8. Sprzedający zajmie stanowisko wobec reklamacji poprzez zawiadomienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub w inny wskazany przez kupującego dogodny dla niego sposób, w terminie 14 dni od doręczenia mu towaru wraz pismem wyrażającym treść reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie zajmie stanowiska wobec reklamacji, żądanie uznaje się za uzasadnione. 

9. Koszty, związane z odesłaniem towaru, którego dotyczy reklamacja, Sprzedający zwraca niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji. Towar niezgodny z umową zostanie naprawiony albo wymieniony na zgodny z umową, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zasobów), Sprzedający zwróci Zamawiającemu kwotę uiszczoną przezeń tytułem zamówienia. Jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę, Sprzedający zaoferuje mu inne, dostępne w ofercie Sklepu towary do wyboru z uwzględnieniem różnicy w cenie pomiędzy nimi a towarem, co do którego uwzględniono reklamację. 

10. Gdy realizacja reklamacji Zamawiającego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedający. 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. 

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone listownie na adres White Around sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. ul. Żupnicza 20/54, 03-821 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres biuro@whitearound.pl

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. 

4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy kierować na adres: White Around Showroom, ul. Miła 3, 05-071 Sulejówek.

5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Dla towarów takich jak: szafy, komody, sofy, witryny i inne meble ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa. 

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z 

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów: 

  1. 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  2. 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  3. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

 4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po      otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

10. Niezależnie od powyższych uprawnień, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia przez Sprzedającego terminu realizacji zamówienia o okres 8 tygodni z zastrzeżeniem zawiadomienia, o którym mowa w pkt IV ust. 3, wówczas termin ten liczy się od dnia wskazanego w zawiadomieniu jako nowy termin realizacji zamówienia. Niezależnie od umownego prawa odstąpienia Zamawiającemu służą uprawnienia określone w kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta. 

11. Towary odsyłane do sklepu za pobraniem nie będą przez sklep odbierane. 

12. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją jakości producenta. Szczegóły gwarancji opisane zostały w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zamówionego towaru. Sprzedawca nie jest gwarantem z gwarancji udzielonej przez producenta. 

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia 

umowy następuje z chwilą dotarcia do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego formularza zamówienia wyrażającego wolę zawarcia umowy. 

2. W kontaktach z klientem, Sprzedający korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax). 

3. Sprzedający informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.). 

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Zamawiającego na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. 

5. Korzystanie ze sklepu internetowego www.dajminoge.pl  możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

- Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies 

lub 

- Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, 

- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli 

- w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader. 

6.Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://www.dajminoge.pl

7. Regulamin sklepu internetowego www.whitearound.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumentów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl